VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

eFlat Management

1         ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1    Spoločnosť Bronso, s.r.o, so sídlom Tupého 13161/51F, 831 01 Bratislava, IČO: 47 430 257, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo: 92442/B /ďalej len „Poskytovateľ“/ vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky ohľadom predaja produktov a poskytovania služieb – eFlat Management – program na správu bytov a bytových domov /ďalej len „VOP“/.

1.2     Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v platnom znení,  a ďalej ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve v platnom znení.

1.3  Tieto VOP sú súčasťou Zmluvy o predaji tovaru alebo poskytnutí služby – eFlat Management – uzatvorenej medzi Poskytovateľom na strane jednej a fyzickou alebo právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom ako objednávateľom /ďalej len „Objednávateľ“/ na strane druhej /ďalej len „Zmluva“/.

2         VYMEDZENIE POJMOV

2.1   Autorizovaná žiadosť: je žiadosť Užívateľa podaná písomne na adresu pre písomný styk a obsahuje kontaktné údaje Užívateľa, alebo elektronicky prostredníctvom emailovej adresy, ktorá je pod daným účtom evidovaná, alebo na základe úradne overenej  žiadosti Zákazníka.

2.2    Objednávateľ: objednávateľ Produktu, čiže fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala Objednávku v súlade s týmito VOP.

2.3  Objednávkou: je objednávka Produktu Poskytovateľa vytvorená Objednávateľom písomne alebo objednávka Objednávateľom potvrdená.  V prípade objednávky zrealizovanej Objednávateľom inak ako Písomne je úhrada výzvy k platbe a/alebo faktúry – daňového dokladu na prvé Fakturačné obdobie konkrétneho Produktu, považovaná za potvrdenie Objednávky tejto Služby Užívateľom v zmysle tohto ustanovenia.  Zmluva a tieto VOP môžu ďalej definovať, ktoré úkony Užívateľa sú považované za novú Objednávku (pozri napr. 3).

2.4     Oznámenie: je oznámenie uskutočnené písomne alebo elektronicky a zaslané na Kontaktnú adresu Užívateľa.

2.5     Produkt: Poskytovateľ je producentom softwarového produktu eFlat Management. Softwarový Produkt sa nepredáva, iba sa poskytuje právo na jeho používanie – licencia / ďalej len „Produkt“ alebo „Služba“/. Súčasne s uzatvorením Licenčnej zmluvy vyjadruje Vlastník licencie /ďalej len „Užívateľ“/ súhlas s týmito VOP.

2.6    Promo akcia: ponuka Produktu za iných ako štandardných podmienok Poskytovateľa, čiže je zvyčajne časovo obmedzená a vzťahuje sa na konkrétnu verziu Produktu poskytnutú za špeciálnych podmienok.

2.7    Užívateľ: koncový Užívateľ Produktu, čiže fyzická alebo právnická osoba ktorej Poskytovateľ poskytuje Produkt na základe Zmluvy uzatvorenej v súlade s týmito VOP.

2.8     Web Poskytovateľa: internetové stránky na adrese www.eflat.sk prevádzkované Poskytovateľom.

2.9  Zmluva – Pod zmluvou sa rozumie Písomná zmluva alebo zmluva uzatvorená odoslaním Objednávky Užívateľom a jej Akceptovaním zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého vzniká zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súlade s VOP. Súčasťou Zmluvy je vždy poskytnutie kontaktných a fakturačných údajov Užívateľa v rozsahu požadovaného Poskytovateľom spolu s vyjadrením súhlasu Užívateľa s VOP a to aj elektronicky.

3         OBJEDNÁVKA

3.1  Produkt je možné objednať pomocou registračného formulára na Webe Poskytovateľa, alebo zaslaním Objednávky elektronickou poštou na info@eflat.sk. Objednávkový formulár na vyplnenie Objednávky bude zaslaný spolu s týmito VOP na adresu elektronickej pošty Objednávateľa po jeho registrácii na Webe Poskytovateľa.

3.2   Podaním Objednávky objednávateľ súhlasí s týmito VOP, akceptuje ponuku Poskytovateľa a záväzne objednáva predmet objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služieb.

3.3     Poskytovateľ v čo najkratšom termíne, obvykle však do 5 pracovných dní objednávku potvrdí, prípadne vyzve objednávateľa na doplnenie chýbajúcich údajov. Vybavením alebo potvrdením objednávky je uzatvorená kúpna zmluva alebo zmluva o poskytnutí služieb.

3.4    Ponuka musí byť objednávateľom prijatá vždy bez akýchkoľvek výhrad, prípadne Poskytovateľ na žiadosť objednávateľa vypracuje upravenú ponuku. Ak vyžaduje charakter Produktu spracovanie cenovej kalkulácie alebo ponuky, je zmluva uzatvorená okamihom odsúhlasenia cenovej kalkulácie alebo ponuky oboma stranami.

3.5     Zmluva sa považuje za riadne uzavretú okamihom dohody zmluvných strán o podstatných náležitostiach Zmluvy, ktorým je vyplnenie a odoslanie Objednávky Objednávateľom a jej akceptácii Poskytovateľom, Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť momentom odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky na adresu elektronickej pošty Objednávateľa uvedenú v objednávke.

4         PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

4.1      Poskytovateľ sa zaväzuje Užívateľovi poskytnúť Produkt podľa Zmluvy.

4.2  Doručením Objednávky ani prijatím platby od Užívateľa Poskytovateľ negarantuje zahájenie poskytovania Produktu a Užívateľovi tým automaticky nevzniká nárok na Zahájenie čerpania Produktu, predovšetkým z dôvodu nutnosti overenia funkčnosti a dostupnosti u tretích strán.

4.3   V prípade existencie viacerých súbežných Objednávok na Produkt, jedným Objednávateľom, je pre uzatvorenie Zmluvy a Zahájenie čerpania rozhodujúca Akceptácia zo strany Poskytovateľa.

4.4    Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Užívateľa (formou Oznámenia) o všetkých okolnostiach znemožňujúcich poskytovanie Produktu podľa Zmluvy, pokiaľ sú mu tieto skutočnosti dopredu známe. To sa týka predovšetkým prerušenia prevádzky z dôvodu nutnej správy Sieťovej infraštruktúry, prerušenia dodávky energie, rekonštrukcie objektov a inžinierskych sietí či priestorov, odkiaľ je Produkt poskytovaný.

4.5     Poskytovateľ neoveruje doručenie Oznámenia Užívateľovi. Oznámenie Odoslané na Kontaktnú adresu Užívateľa je považované za doručené. Prijatím týchto VOP berie Užívateľ túto skutočnosť na vedomie.

4.6     Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prerušenie dodávky Produktu Užívateľovi podľa týchto VOP a/alebo Zmluvy v prípade zásahu tretích osôb či vyššej moci (napríklad povodeň, požiar, vietor, vojna, zemetrasenie apod.) alebo v prípade poruchy na zariadeniach tretích dodávateľov (napríklad rozsiahly a dlhodobý výpadok dodávok elektriny, telekomunikačného spojenia atď.), v prípade, že týmto skutočnostiam preukázateľne nebolo možné zabrániť alebo neboli spôsobené nedbanlivosťou Poskytovateľa a/alebo boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzkovaní Produktu.

4.7    Ak Poskytovateľ predpokladá nutný zásah do hardware alebo software strojov, na ktorých je Produkt prevádzkovaný, alebo ktoré s tým bezprostredne súvisia, a tento zásah obmedzí funkčnosť Služby v jedno rázovom rozsahu dlhším než tridsať (30) minút, tak tuto plánovanú odstávku Poskytovateľ oznámi adekvátnym spôsobom pred jej vznikom. Za adekvátny spôsob sa považuje zverejnenie informácie o plánovanej odstávke formou Oznámenia.

4.8      Ak Nestanovuje Zmluva alebo VOP inak, súhlasí Užívateľ s tým, že Poskytovateľ je oprávnený:

4.8.1  Uskutočniť prerušenie v poskytovaní Služby na nevyhnutne dlhú dobu za účelom údržby a prípadných opráv svojich zariadený.

4.8.2     Pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Produktu, ak je poskytovanie Produktu znemožnené alebo obmedzené objektívne neodvrátiteľnou udalosťou, ktorú Poskytovateľ nemohol predvídať alebo jej zabrániť (napríklad vyššia moc a obdobné okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle Obchodného zákonníku).

4.9     Poskytovateľ nie je nijak zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov Užívateľa alebo osobných údajov Užívateľa či tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku Produktu alebo vykonal akúkoľvek požadovanú zmenu či úpravu už existujúcich údajov a Služieb, ak toto zneužitie nespôsobil sám Poskytovateľ.

4.10  Za zneužitie týchto údajov zo strany Poskytovateľa nemôže byť považované ich zaslanie Užívateľovi na ním uvedenú Kontaktnú adresu, ani ich opätovné zaslanie Užívateľovi potom, čo o opätovné poskytnutie Užívateľ požiada.

4.11  Poskytovateľ je oprávnený zmeniť prístupové kódy z naliehavého technického dôvodu i bez súhlasu Užívateľa, a to za predpokladu, že toto opatrenie je nutné k riadnemu poskytovaniu Produktu.

4.12   Poskytovateľ potvrdzuje, že splňuje všetky zákonom požadované predpoklady, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov Užívateľa, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

4.13   Poskytovateľ je oprávnený meniť rozsah, podmienky, vlastnosti, kvalitu a ceny jednotlivých Produktov. V prípade závažnej zmeny, nepriaznivej pre Užívateľa poskytne Poskytovateľ Užívateľovi pôvodný Produkt počas trvania príslušného Fakturačného obdobia. Po skončení Fakturačného obdobia prevedie Poskytovateľ Užívateľa na iný, pôvodnému Produktu čo najviac odpovedajúci Produkt.

4.14   Poskytovateľ je oprávnený ukončiť poskytovanie existujúcich Produktov z ekonomických dôvodov, z dôvodu zavedenia nových Produktov, zmeny podmienok na trhu, skvalitnením Služieb, vývoja nových technológií apod. Produkty, ktorých poskytovanie má byť ukončené, sa Poskytovateľ zaväzuje nahradiť inými obdobnými Produktmi, ak to je technicky možné a ekonomicky primerané. O takejto zmene informuje Poskytovateľ Užívateľa dopredu formou Oznámenia v primeranej lehote.

5         PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

5.1    Užívateľ je povinný sa pred zahájením používania Produktu zoznámiť s obsahom Zmluvy, VOP a s Pravidlami pre používanie Produktu.

5.2   Zaslaním a/alebo potvrdením Objednávky Užívateľ akceptuje tieto VOP a zároveň prehlasuje, že sa zoznámil a súhlasí s aktuálnymi podmienkami Zmluvy a VOP.

5.3    Užívateľ sa zaväzuje vykonávať platby za Produkt najneskôr k dátumu splatnosti faktúry alebo výzvy k platbe. Dňom platby faktúry alebo výzvy k platbe sa rozumie deň pripísania platby na bankový účet Poskytovateľa.

5.4     Cena Produktu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka, ktorý je k dispozícii na Webe Poskytovateľa. Tento obsahuje ceny všetkých poskytovaných Produktov vrátane podmienok, za ktorých sa ceny uplatňujú.

5.5   Užívateľ sa zaväzuje pri každej zmene svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov nahlásiť nové údaje najneskôr do desiatych dní (10) od okamihu, kedy zmena nastala.

5.6   Aktualizácie je nutné previesť formou Autorizovanej žiadosti. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nesie Užívateľ plnú zodpovednosť za prípadnú vzniknutú škodu.

5.7    Porušenie niektorého z týchto ustanovení VOP alebo Zmluvy, môže byť dôvodom k okamžitému prerušeniu poskytovania Produktu. V takom prípade sa má za to, že Užívateľ odstúpil od príslušnej Zmluvy podľa ustanovenia 7.3.4 týchto VOP.

5.8     Užívateľ je povinný oznámiť formou Autorizovanej žiadosti bez zbytočného odkladu všetky poruchy v rámci poskytovaného Produktu, Zmluvy, a VOP, vrátane potreby všetkých opráv, ktoré má Poskytovateľ vykonať, a bezodkladne reklamovať chybné poskytovanie Produktu, v prípade jeho preukázateľne chybného poskytnutia alebo nekorektného vyúčtovania.

6         PLATBY

6.1     Produkt je možné uhradiť vopred bezhotovostným prevodom na zálohovú faktúru.

6.2    Poskytovateľ má právo na náhradu škody vzniknutej nesplnením peňažného záväzku Kupujúceho s tým, že sa do výšky náhrady škody nezapočítavajú úroky z omeškania.

6.3     Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že je sám zodpovedný za včasné prevedenie platby Poskytovateľovi, a to v správnej výške, pod správnym variabilným symbolom a na správny bankový účet.

6.4   Akýkoľvek poplatok, súvisiaci s uskutočnením platby musí byť uhradený na strane Užívateľa, nie Poskytovateľa. Jedná sa predovšetkým napr. o bankový poplatok za odchádzajúcu platbu.

6.5     Platba je považovaná za uhradenú, ak je v termíne splatnosti pripísaná na správny bankový účet Poskytovateľa, pod správnym variabilným symbolom a v správnej výške (po odpočítaní všetkých bankových poplatkov). V prípadoch, kedy platba tieto podmienky nesplňuje, si Poskytovateľ vyhradzuje právo nezahájiť poskytovanie Produktu, eventuálne obmedziť, pozastaviť či ukončiť jeho poskytovanie.

6.6     V prípade omeškania platby je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi úrok za omeškanie vo výške 0,05% za každý deň omeškania platby.

6.7    Ak Užívateľ neuhradí platbu po termíne splatnosti ani po opakovaných výzvach čiže Oznámení, je Poskytovateľ oprávnený obmedziť, pozastaviť, či ukončiť aj akúkoľvek inú Službu alebo Produkt poskytované Užívateľovi a to aj bez  predchádzajúceho upozornenia.

6.8     Pokiaľ Užívateľ nesplní svoje finančné záväzky voči Poskytovateľovi ani do 15 dní od pozastavenia poskytovania Produktu, jedná sa o podstatné porušenie zmluvných podmienok a Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodov uvedených v tomto odseku nie je Poskytovateľ povinný vrátiť Užívateľovi už uhradené poplatky a finančné plnenie prijaté v súvislosti s poskytnutím Produktu pred účinnosťou odstúpenia.

6.9   Poskytovateľ vracia do tridsiatich (30) dní záväzky vo výške zníženej o bankové poplatky vzniknuté nesprávnou alebo niekoľkonásobnou úhradou zo strany Užívateľa, pokiaľ čiastka k vráteniu presahuje päť (5,-) EUR. Čiastka nedosahujúca viac ako päť (5,-) EUR bude použitá na pokrytie nákladov na administratívu spojenú s nesprávne vykonanou platbou.

6.10    Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu bude objednaný Produkt sprevádzkovaný až po uhradení platby za Produkt. Pokiaľ platba nebude na účet Poskytovateľa pripísaná do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia Objednávky Poskytovateľovi môže byť celá Objednávka stornovaná, pokiaľ sa nejedná o Promo akciu uvedenú v Objednávke.

6.11     Pokiaľ Zmluva alebo VOP nestanoví inak, stráca Užívateľ v prípade ukončenia Produktu alebo zániku Zmluvy (pozri článok 7.3.) v priebehu Fakturačného obdobia nárok na vrátenie čiastky za Produkt do konca tohto fakturačného obdobia.

7         DOBA TRVANIA ZMLUVY

7.1     Doba trvania zmluvy zodpovedá dobe používania Produktu, čiže čerpaniu licenčnej služby, táto je určená dĺžkou Fakturačného obdobia zvoleného Užívateľom.

7.2     Úhrada výzvy k platbe a/alebo faktúry – daňového dokladu na ďalšie Fakturačné obdobie Užívateľom je považovaná za nové Zahájenie čerpania Produkt tzv. predĺženie resp. za zaslanie novej Objednávky na ďalšie Fakturačné obdobie Užívateľom v zmysle ustanovenia 2.3. týchto VOP. Pokiaľ nedôjde k úhrade podľa predchádzajúcej vety a Užívateľ neoznámi pred skončením Fakturačného obdobia, že o trvaní Produktu pre ďalšie Fakturačné obdobie už nemá záujem, považuje sa  posledný deň Fakturačného obdobia za deň odoslania Objednávky podľa ustanovenia 2.3. týchto VOP.

7.3     Zmluva zaniká:

7.3.1     Písomnou dohodou zmluvných strán.

7.3.2     Písomnou výpoveďou. K zániku dôjde ukončením zjednaného Fakturačného obdobia, alebo po uplynutí výpovednej lehoty, ak bola v Zmluve stanovená.

7.3.3     Uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva zjednaná.

7.3.4    Odstúpením od Zmluvy. Právne účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia jeho písomného vyhotovenia niektorej zo zmluvných strán. Pripochybnostiach platí, že odstúpenie je doručené tretím (3.) kalendárnym dňom odo dňa jeho preukázateľného odoslania.

7.4     Pokiaľ dôjde k znovu objednaniu Produktu Zákazníkom v nasledujúcom kalendárnom roku po zaniknutí Zmluvy, nová zmluva vstúpi do platnosti až po doplatení ceny Produktu do výšky ceny celého predchádzajúceho roka.

8         ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

8.1  Na jednotlivé produkty poskytuje Poskytovateľ záruku, ktorá sa vzťahuje na bezchybnú funkcionalitu produktu v súlade s návodom, dokumentáciou a jej dodatkami, pričom Poskytovateľ zodpovedá iba za funkčnosť aktuálnych verzií Softwarového produktu, nie za chyby starších verzií.

8.2     Poskytovateľ poskytuje záručnú dobu na Softwarový produkt v dĺžke 6 mesiacov od dátumu uzatvorenia Licenčnej zmluvy.

8.3    Obmedzenie záruky Produktu:

8.4   Poskytovateľ nezaručuje, že Produkt splní všetky požiadavky užívateľa. Záruka sa nevzťahuje a za chybu Produktu alebo za chybu alebo škodu Produktom spôsobenú ďalej nemožno považovať:

8.4.1     Prípady, keď je Produkt používaný v rozpore s dokumentáciou.

8.4.2     Absenciu vlastností či funkcií, ktoré nie sú uvedené v dokumentácii.

8.4.3   Skutočnosť, že Produkt v sebe neobsahuje prípadné legislatívne zmeny, ktoré neboli Poskytovateľ známe v okamihu jeho vývoja.

8.4.4    Prípady, keď je Produkt používaný na nevhodnom hardware alebo hardware, ktorý je v rozpore s aktuálnymi odporučenými systémovými požiadavkami uvedenými v dokumentácii alebo v aktualizovanej podobe na Webe Poskytovateľa.

8.4.5   Skutočnosť, že Produkt nepracuje na hardware, ktorý nie je bežne dostupný v okamihu jeho vývoja, alebo na hardware či operačnom systéme, ktorý nie je podporovaný.

8.4.6     Prípady, keď je Produkt používaný na chybne nakonfigurovanom počítači alebo na chybne nastavenej počítačovej sieti.

8.4.7     Prípady, keď je Produkt používaný spolu s programami iných výrobcov, ktoré znemožňujú jeho bezchybnú prevádzku.

8.4.8     Prípady, keď vykonáva Užívateľ zásahy do databázových súborov pomocou iných prostriedkov než dodaným Produktom.

8.4.9   Poskytovateľ nezodpovedá za chyby Produktu, ktoré by vznikli v dôsledku jeho nesprávneho používania (napr. zmazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi), ďalej za chyby spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú tretia osoba zodpovedá, prípadne za chyby spôsobené neodvrátiteľnou okolnosťou. Rovnako poskytovateľ nezodpovedá za správnosť výsledkov a údajov dosiahnutých pri aplikácii počítačového programu v konkrétnych prípadoch, ak majú povahu chýb celkom zrejmých, t. j. chýb, ktoré možno zistiť obvyklým prekontrolovaním celého postupu rozúčtovania. To platí aj vtedy, ak boli spôsobené chybou v počítačovom programe.

8.5     Garancia funkčnosti tlačových zostáv:

8.5.1   Užívateľsky upravené tlačové výstupy (ďalej len „UUTV“) sú technicky i obsahovo závislé na databázovom modely konkrétnej verzie Produktu. Poskytovateľ je v rámci aktualizácie Produktu oprávnený zmeniť databázový model. Táto skutočnosť môže viesť pri niektorých UUTV k chybnej interpretácii údajov či k úplnej nefunkčnosti.

8.5.2  Poskytovateľ garantuje bez časového obmedzenia správnu funkciu originálnych tlačových výstupov dodávaných s Produktom.

8.5.3  Poskytovateľ vykoná bezplatne opravy originálnych tlačových výstupov, pokiaľ ich opravy súvisia so zmenou databázového modelu a tieto opravy budú vykonané v záručnej dobe.

9         REKLAMÁCIA

9.1     Reklamácia sa uplatňuje pomocou Autorizovanej žiadosti.

9.2     Reklamácia musí obsahovať:

9.2.1     Identifikáciu Užívateľa vrátane uvedenia kontaktnej osoby a kontaktných údajov.

9.2.2     Detailný popis reklamovanej chyby.

9.3   Riadne uplatnená reklamácia bude vybavená v súlade s týmito  VOP v zákonom stanovenej lehote, podľa jej zložitosti a technickej alebo administratívnej náročnosti.

9.4     Reklamované chyby funkcionality programu budú preverené. O výsledku šetrenia bude Užívateľ informovaný e-mailom alebo písomne. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, bude Užívateľovi bezplatne poskytnutá aktualizácia Produktu riešiaca reklamovanú chybu.

9.5   V prípade uplatnenia reklamácie proti výške účtovanej ceny za Produkt, nemá táto odkladný účinok a Užívateľ je povinný zaplatiť účtovanú cenu v plnej výške do termínu splatnosti faktúry – daňového dokladu alebo výzvy k platbe. Na základe kladne vybavenej reklamácie proti výške účtovanej ceny má Užívateľ právo na vrátenie preplatku z ceny alebo na zníženie ceny či predĺženie platnosti Produktu odpovedajúcemu preplatku.

10      ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

10.1  Prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Produktu z dôvodu vyššej moci, z dôvodu uvedených v Zmluve, VOP, Objednávke, právnych predpisoch a/alebo v prípadoch medzi Stranami obvyklými, nie je chybným plnením Poskytovateľa a Užívateľovi nenáleží právo súvisiace s chybným plnením.

10.2   Zmluvné strany súhlasia a berú na vedomie, že ak vo VOP a/alebo v Zmluve nie je  stanovené inak, má poškodená strana nárok na náhradu škody vzniknutej činnosťou či opomenutím druhej strany v súvislosti s plnením podľa Zmluvy a VOP. Strany majú nárok na náhradu škody len vo výške skutočnej a preukázateľnej škody, nie ušlý zisk.

10.3   Maximálna výška úhrady všetkých škôd zo strany Poskytovateľa Užívateľovi je stanovená na trojnásobok (3x) mesačnej úhrady za Produkt.

10.4   Zodpovednosť za škody na strane Poskytovateľa pri poskytovaní Produktu podľa Zmluvy a VOP nie je daná:

10.4.1  Ak Užívateľ nesplní povinnosti stanovené týmito VOP a/alebo Zmluvou.

10.4.2  Pokiaľ Užívateľom neboli riadne a včas uhradené všetky poplatky za Produkt.

10.4.3  Pokiaľ je Zmluva vypovedaná.

11      OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1  Poskytovateľ je oprávnený zhromaždiť, spracovať a uložiť osobné údaje Užívateľa nevyhnutné pre realizáciu svojich obchodných záväzkov, resp. záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. S osobnými údajmi Užívateľa je nakladané v súlade s ustanovením zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

11.2   Údaje sú archivované po dobu, ktorá je nevyhnutná na účel ich spracovania. Užívateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich odstránenie, opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

11.3   Uzatvorením zmluvy udeľuje Užívateľ súčasne súhlas na použitie pre marketing a propagáciu služieb a produktov, vývoj a zlepšenie Služieb poskytovaných Užívateľom a uvedenie v referenciách a poskytnutie údajov nutných pre prevádzkovanie Služby tretím stranám a obchodným partnerom Poskytovateľa.

11.4   Súhlas môže byť odvolaný písomnou formou na adresu sídla spoločnosti Poskytovateľ.

12      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1   VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej platne uzavretej Zmluvy.

12.2   Právne vzťahy medzi Objednávateľom resp. Užívateľom a Poskytovateľ sa riadia týmito VOP a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

12.3    V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy a/alebo VOP je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy a VOP. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu Zmluvy a VOP.

12.4   Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostranné vykonanie akýchkoľvek zmien týchto VOP.

12.5  Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu VOP na Webe Poskytovateľa, prípadne zašle Oznámenie o nej Užívateľovi, a ten je povinný sa s novelizovanými VOP oboznámiť. Ak prijíma Užívateľ naďalej služby či iné plnenie zo strany Poskytovateľa, stávajú sa pre neho novelizované VOP záväznými okamihom a s účinnosťou odo dňa, kedy Produkt alebo plnenie prijal. Kupujúci má možnosť túto zmenu VOP odmietnuť, a to formou výpovede s výpovednou dobou 2 mesiacov, ktorá začína plynúť okamihom doručenia výpovede. Pokiaľ druhá strana neučiní výpoveď v lehote 15 dní odo dňa Oznámenia o zmene týchto VOP, má sa za to, že druhá zmluvná strana so zmenou VOP súhlasí.

12.6  Objednávateľ svojim podpisom na Objednávke potvrdzuje, že si VOP pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto VOP v celom ich rozsahu porozumel a súhlasí s nimi.

12.7   Dňom uvedeným v článku 12.9 sa rušia doterajšie VOP.

12.8   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia, teda 13. 3. 2014.

Leave a comment